01 Mar 2021

Năm 2021, cùng AKB Software tìm hiểu 5 xu hướng phát triển công nghệ chiến lược 5G là xu hướng chính thống 2020 5G đã được nhấn mạnh là nhân tố thay đổi cục diện thế giới, tác động sau rộng tới đời sống kinh tế – xã hội, an ninh – quân sự của các quốc gia. Sau năm 2020 các doanh nghiệp đẩy mạnh hình thức làm việc từ xa hội nghị truyền hình và thao  tác trên nền tảng số d...
Goto Top