26 Jul 2021

2020年初頭から、新型コロナウイルスの流行で、日本とベトナム両方が受動的な予防の状態にあります。AKB合弁事業におけるベトナムと日本の2つのパートナー間の定期的な会議は完全にオンラインになりました。 2021年7月13日に、AKB合弁事業の上半期の生産とビジネスの状況を総括するための経営会議は、ハノイと長崎、広島をオンラインで接続し開催されました。 AKB社長の報告 参加者は2021年前半の経営実績の報告、市場の不安定な状況に関する報告、日本とベトナムの労働力変化の状況、今年上期の売上と利益に関するレポートを確認しました。 これにより、合弁会社の2021年上半期の売上は2020年の同時期に対し8%増加し、利益は7%増加しました。そして、設定された計画を達成しました。 新型コロナウイルスの流行による事業への影響に関する項目では、ベトナムと日...
20 Jul 2021

Từ đầu năm 2020, trong tình hình đại dịch Covid bùng phát. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều ở trong điều kiện phòng chống dịch. Các phiên họp định kỳ giữa 2 đối tác Việt Nhật trong liên doanh AKB chuyển sang hoàn toàn trực tuyến. Ngày 13 tháng 7 năm 2021. Phiên họp định kỳ tổng kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm của liên doanh AKB được tổ chức tại VP tập đoàn AIC tại Hà Nội và VP công ty K...
24 Jun 2021

Từ ngày 25/06/1994 đến nay trải qua 27 năm – một chặng đường rất dài, một hành trình phấn đấu không in gian nan, nhưng cũng đầy sự cố gắng của toàn bộ lãnh đạo và cán bộ nhân viên để hướng tới đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. AIC Tiên Tiến hơn tất cả những nỗ lực đang ngày từng bước đạt được những thành tựu trên thị trường Việt Nam. 27 năm có những thành công và cũng có nhiều ...
24 May 2021

Công ty cổ phần Tập đoàn AIC được thành lập ngày 25/05/2010 sau khi tập đoàn AIC Group trải qua 16 năm hoạt động. Công ty cổ phần Tập đoàn AIC đóng vai trò nòng cốt, cũng như kim chỉ nam hoạt động của tập đoàn AIC Group. Cho đến nay đã tròn 11 năm hoạt động, Công ty Cổ phần tập đoàn AIC đã thực hiện được tầm nhìn và sứ mệnh của mình cho dù đã trải qua vô cùng nhiều khó khăn: “Lửa...
Goto Top