Development
Lĩnh vực phát triển

Lĩnh vực phát triển

 

Hệ thống Web, ứng dụng Web

Cung cấp thông tin cho Internet, để phát triển một hệ thống để chia sẻ.

 

Cơ sở dữ liệu

Oracle, SQLServer, PostgreSQL, MySQL đã được phát triển và sử dụng một cơ sở dữ liệu.