CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã thực sự làm đảo lộn các chiến lược kinh doanh truyền thống. Các nguyên tắc trong kinh doanh đã thay đổi. Trong mỗi ngành công nghiệp, chúng ta đang chứng kiến sự lan rộng của các công nghệ số mới, sự nổi lên của những nguy cơ gây gián đoạn, thay thế, cũng như sự biến đổi về mô hình và quy trình kinh doanh.
AKB đã cho ra mắt sản phẩm Điều Hành Số doanh nghiệp như một dịch vụ ứng dụng điện toán đám mây (Software as a Service – SaaS) giúp các doanh nghiệp SME điều hành doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực